از تاریخ
 تا تاریخ
 
در گفت و گو با یکی از داوران جشنواره هجدهم مطرح شد:

رضا صابری: لازمه ارتقای تئاتر خراسان شمالی، متن خوب است
در گفت و گو با یکی از داوران جشنواره هجدهم مطرح شد:

رضا صابری: لازمه ارتقای تئاتر خراسان شمالی، متن خوب است

رضا صابری از داوران هجدهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی از اهمیت جشنواره و چالش ای پیش روی هنرمندان تئاتر سخن گفت و لازمه ارتقای تئاتر خراسان شمالی را وجود متون خوب ...